pro-gamethu

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Căn bản về HTML (phần 2)

Các dạng thẻ HTML
  • Thẻ HTML dùng để viết lên những thành tố HTML
  • Thẻ HTML được bao quanh bởi hai dấu lớn hơn < và > nhỏ hơn.
  • Những thẻ HTML thường có một cặp giống như <b> và </b>
  • Thẻ thứ nhất là thẻ mở đầu và thẻ thứ hai là thẻ kết thúc.
  • Dòng chữ ở giữa hai thẻ bắt đầu và kết thúc là nội dung.
  • Những thẻ HTML không phân biệt in hoa và viết thường, ví dụ dạng <b> và <B> đều như nhau,
Thành phần HTML
Nhớ lại ví dụ ở trên của chúng ta về HTML
<html>
<head>
<title>Viet Photoshop</title>
</head>
<body>
www.vietphotoshop.com and www.bantayden.com. <b>Photoshop and web design resources </b>
</body>
</html>
<b>Photoshop and web design resources </b>
Thành phần của HTML bắt đầu với thẻ: <b>
Nội dung của nó là:
Photoshop and web design resourcesThành phần của HTML kết thúc với thẻ: </b>
Mục đích của thẻ <b> là để xác định một thành phần của HTML phải được thể hiện dưới dạng in đậm

Đây cũng là một thành phần của HTML:
<body>
www.vietphotoshop.com and www.bantayden.com. <b>Photoshop and web design resources </b>
</body>
Phần này bắt đầu bằng thẻ bắt đầu <body> và kết thúc bằng thẻ kết thúc </body>. Mục đích của thẻ <body> là xác định thành phần của HTML bao gồm nội dung của tài liệu.

Các thuộc tính của thẻ HTML
Những thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng. Những thuộc tính này cung cấp thông tin về thành phần HTML của trang web. Tag này xác định thành phần thân của trang HTML: <body>. Với một thuộc tính thêm vào là bgcolor, bạn có thể báo cho trình duyệt biết rằng màu nền của trang này là màu đỏ, giống như sau: <body bgcolor="red"> hoặc <body bgcolor="#E6E6E6"> (#E6E6E6 là giá trị hex của màu)
Thẻ này sẽ xác định dạng bảng HTML:<table> với một thuộc tính đường viền (border), bạn có thể báo cho trình duyệt biết rằng bảng sẽ không có đường viền: <table border="0">
Thuộc tính luôn luôn đi kèm một cặp như name/value: name="value" (tên="giá trị")
thuộc tính luôn luôn được thêm vào thẻ mở đầu của thành phần HTML.
Dấu ngoặc kép, "red" hoặc 'red'
Giá trị thuộc tính nên được đặt trong dấu trích dẫn " và ". Kiểu ngoặc kép như vậy thì phổ biến hơn, tuy nhiên kiểu đơn như ' và ' cũng có thể được dùng. Ví dụ trong một vài trường hợp đặc biệt hiếm, ví dụ như giá trị thuộc tính đã mang dấu ngoặc kép rồi, thì việc sử dụng ngoặc đơn là cần thiết. Ví du
name='ban"tay"den'


Theo vietphotoshop1 nhận xét: